Charakteristika lesní správy

 

Území lesní správy Litvínov se rozkládá na výměře zhruba 24 tis. ha lesní půdy ve východní části Krušných hor mezi lesními správami Klášterec a Děčín, od nadmořské výšky 200 m n. m. Mostecké pánve po 956 m n. m. vrchu Loučná, který tvoří nejvyšší bod lesní správy. Základním rysem krajiny od jižně situované Mostecké pánve (200 – 300 m.n.m.) a navazujících JV orientovaných příkrých svahů, je mírně zvlněná náhorní plošina „tzv. plato“ s nadmořskou výškou kolem 800 m. Kromě řeky Bíliny, několika významných potoků např. Flájský, Načetínský, Rudolický, Moldavský, Domaslavický, Křižanovský, Bouřlivec, drobných přítoků a rašelinišť (Grünwaldské, Cínovecké, utváří vodní režim krajiny významná přehrada Fláje jako zásobárna pitné vody pro podkrušnohorská města. Celá náhorní plošina lesní správy je Chráněnou oblastí akumulace vod (CHOPAV).

Roční průměrná teplota vzduchu se pohybuje mezi 5,0°C (800 – 850 m n. m.) a 8,0°C (290 m n. m.). Průměrný roční úhrn srážek se pohybuje od 500 mm v okolí Mostu až po 984 mm na stanici Fláje. Mostecká pánev je výrazně ovlivněna srážkovým stínem Krušných hor. Převládá zde severozápadní proudění a častým negativním jevem v Krušných horách je námraza, která se vytváří při inverzní situaci ve výškách nad 650 m.n.m.

Již od počátků industrializace podhůří Krušných hor byla celá oblast výrazně poškozována průmyslovými imisemi. Důsledkem poškození a postupného odumírání smrkových porostů (domácí dřevina smrk ztepilý) došlo v 80. letech k odtěžení cca 80 % zásob těchto porostů. Na vzniklých velkoplošných holinách po imisních kalamitách, byly zakládány porosty náhradních dřevin (PND), s pionýrskou strategií, biomelioračními vlastnostmi a zároveň odolávající imisnímu zatížení. Pro obnovu těchto ploch byl využit převážně smrk pichlavý a modřín, z listnáčů bříza, olše a jeřáb.Zastoupení dřevin v PND bylo asi následující: smrk pichlavý 42 %, modřín 12 %, bříza 24 %, olše 2 % a jeřáb 6 %. PND již dosáhly nyní svého životního maxima a postupně se rozpadají (bříza, smrk pichlavý). S ohledem na jejich zdravotní stav dochází k jejich postupné rekonstrukci s postupným odtěžením a nahrazováním dřevin vhodných pro lokality náhorní plošiny (smrk ztepilý, buk lesní, jedle bělokorá, bříza pýřitá, javor klen, jeřáb ptačí). Obnova lesa představuje roční úkol cca 330 ha s rozpracováním výchovou mladých lesních porostů nebo odtěžením nevhodných odumírajících porostů. Hospodaření na JV svazích hor a zavřených údolích je ovlivněno příkrými terény s převahou přestárlých bukových porostů, které jsou postupně obnovovány v násecích po svahu. Nezanedbatelnou část lesní správy tvoří rekultivované výsypky Mostecké pánve.

Lesní správa má dva lesní hospodářské celky – Litvínov a Červený Hrádek a celkem 12 lesnických revírů. Veškeré provozní úkoly jsou zajišťovány dodavatelsky, prostřednictvím smluvních vztahů a většina porostů náhorní plošiny je obnovována uměle s vysokými náklady na ochranu lesních kultur před zvěří (oplocenky, nátěry repelenty). Spárkatá lesní zvěř (jelení) držící se na náhorní plošině, negativně ovlivňuje kvalitu lesních porostů po celá desetiletí a myslivecké hospodaření zde vyžaduje důsledné snižování početních stavů jelení zvěře.

Na území lesní správy jsou vyhlášeny dvě rozsáhlé ptačí oblasti (PO) – 11 972 ha porostní půdy. PO Východní Krušné hory a Novodomské rašeliniště – Kovářská, kde je významným předmětem ochrany populace silně ohrožených druhů ptáků – hrabavého ptáka tetřívka obecného včetně jeho biotopu a šplhavého ptáka žluny šedé. Významná jsou četná rašeliniště např. Novodomské (Jezerní a Načetínské vrchovištní), Cínovecké, U Jezera, Grünwaldské… Na ochranu starých bukových porostů byly zřízeny Přírodní rezervace: Buky a Javory v Gabrielce, Buky nad Kameničkou nebo Přírodní památky: Buky na Bouřňáku, Domaslavické údolí. Na ochranu kuňky obecné byla zřízena Přírodní památka Háj u Oseka. Na ochranu geomorfologických útvarů byly zřízeny dvě malé Přírodní památky Salesiova výšina a Vrása. Ve vzájemném překryvu je dalších cca 5 720 ha porostní půdy v Evropsky významných lokalitách.

Lesní správa Litvínov
Kontakt: Máchova 1688, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov
Tel: 956 235 111
GSM: 724 524 904
e-mail: ls235@lesycr.cz